• Boek 5 Artikel 6 (5:6 BW)

  Eigendomsverkrijging vinder

  1. De vinder die aan de hem in artikel 5 lid 1 gestelde eisen heeft voldaan, verkrijgt de eigendom van de zaak één jaar na de in artikel 5 lid 1 onder a bedoelde aangifte of mededeling, mits de zaak zich op dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder of van de gemeente.
  2. Is de zaak anders dan op haar vordering aan de gemeente in bewaring gegeven en valt zij onder de niet-kostbare zaken, aangewezen bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12 onder b, dan is lid 1 niet van toepassing en is de burgemeester drie maanden na de inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen of haar om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.
  3. Is de zaak in bewaring gegeven aan de gemeente en is noch lid 1, noch lid 2 van toepassing, dan is de burgemeester één jaar na de inbewaringgeving bevoegd de zaak voor rekening van de gemeente te verkopen of haar om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen.
  4. De vorige leden gelden niet, wanneer de eigenaar of een ander die tot ontvangst van de zaak bevoegd is, zich daartoe heeft aangemeld bij degene die de zaak in bewaring heeft vóórdat de toepasselijke termijn is verstreken of, in de gevallen van de leden 2 en 3, op een tijdstip na het verstrijken van de termijn, waarop de gemeente de zaak redelijkerwijs nog te zijner beschikking kan stellen.

  Toelichting

  De vinder die heeft voldaan aan de verplichtingen uit het vorige artikel, verkrijgt na een jaar eigendom van de zaak. Echter verkrijgt hij de eigendom alleen als de verloren zaak zich op dat moment nog in de macht van de vinder bevindt of bij de gemeente waar de vinder de verloren zaak destijds in bewaring heeft gegeven. Als de vinder geen mededeling heeft gedaan en daardoor bezitter ter kwader trouw is, kan hij geen eigenaar worden op grond van zijn vinderschap. Hij kan alleen eigenaar worden op grond van verjaring na twintig jaar.

  Als het gaat om niet-kostbare zaken dan geeft het tweede lid van dit artikel een andere regel. De vinder wordt in dat geval geen eigenaar, maar de burgemeester kan na drie maanden nadat de zaak inbewaring is gegeven bij de gemeente de zaak om niet – dus gratis, zonder tegenprestatie – aan een derde overdragen. Als de vinder een niet-kostbare zaak vrijwillig inbewaring geeft bij de gemeente kan hij dus na drie maanden eigenaar worden doordat de burgemeester de zaak aan hem overdraagt. De burgemeester kan de zaak ook vernietigen of verkopen. Of een zaak niet-kostbaar is wordt bepaald door de gemeente.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.