• Boek 5 Artikel 140 (5:140 BW)

  Machtiging van de kantonrechter

  1. Indien een of meer der in de leden 1 en 3 van het vorige artikel genoemden zich niet verklaren of zonder redelijke grond weigeren hun medewerking of toestemming te verlenen, kan deze worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.
  2. De machtiging kan slechts worden verleend op verzoek van een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt.
  3. De machtiging kan ook op verzoek van twee appartementseigenaars, of op verzoek van een appartementseigenaar aan wie verschillende appartementsrechten toebehoren worden verleend, wanneer de wijziging uitsluitend strekt tot een verandering van de onderlinge begrenzing der gedeelten die bestemd zijn door hen als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, al dan niet gepaard gaande met een verandering in de onderlinge verhouding van hun aandelen in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, of van hun bijdragen in de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen.
  4. Alle personen wier medewerking of toestemming ingevolge artikel 139 is vereist, worden bij name opgeroepen om op een verzoek als in de vorige leden bedoeld te worden gehoord.

  Toelichting

  Voor wijziging van de splitsingsakte is toestemming van bepaalde mensen nodig. Indien die hun toestemming of medewerking weigeren, kan er een vervangende machtiging bij de kantonrechter worden verzocht. De toestemming of medewerking moet dan zonder redelijke grond zijn geweigerd.

  Niet elke appartementseigenaar kan om zo’n vervangende machtiging verzoeken. Alleen appartementseigenaren die alleen of tezamen ten minste van het aantal stemmen binnen de vergadering toekomt, kan zo’n verzoek indienen bij de kantonrechter.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.