• Boek 5 Artikel 35 (5:35 BW)

  Eigendom nieuw duin

  1. Nieuw duin dat zich op het strand vormt, behoort aan de eigenaar van het aan het strand grenzende duin, wanneer beide duinen een geheel zijn geworden, zodanig dat zij niet meer van elkander kunnen worden onderscheiden.
  2. Daarentegen verliest deze eigenaar de grond welke door afneming van het duin deel van het strand wordt.
  3. Uitbreiding of afneming van een duin als bedoeld in de leden 1 en 2 brengt geen wijziging meer in de eigendom nadat de grens is vastgesteld, hetzij door de eigenaars van strand en duin, hetzij door de rechter op vordering van een hunner tegen de ander. De artikelen 30-32 zijn van overeenkomstige toepassing.
  4. Buiten het geval van de leden 1 en 2 brengt uitbreiding of afneming van een duin geen wijziging in de eigendom.

  Toelichting

  Dit artikel geeft enkele regels omtrent de eigendom van (nieuwe) duinen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.