• Boek 5 Artikel 42 (5:42 BW)

  Beplanting nabij grenslijn

  1. Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of een openbaar water is.
  2. De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom en voor de heesters en heggen een halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten.
  3. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen, heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.
  4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van de schade, ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van die toestand is aangemaand.

  Toelichting

  Voor wie?

  Dit artikel geeft enkel een recht aan de eigenaar van het erf. Een niet-eigenaar, bijvoorbeeld een huurder, kan dus geen vordering op grond van dit artikel instellen. Een vordering op grond van dit artikel moet eveneens tegen de eigenaar van het naburige erf worden ingesteld.

  Voor wat?

  De schutting tussen twee percelen is in de jurisprudentie eveneens aangemerkt als scheidsmuur. Over het algemeen wordt een scheidsmuur van twee meter hoogte toelaatbaar geacht. In beginsel zijn bomen en heggen
  tot een hoogte van twee meter dus toelaatbaar, ongeacht de afstand tot de erfgrens

  Verjaring?

  De vordering tot het verwijderen van bomen verjaart na twintig jaar vanaf dat de bomen geplant zijn. Daarnaast kan de eigenaar van de bomen een erfdienstbaarheid verkrijgen door middel van verjaring. De erfdienstbaarheid houdt in dat de buurman de aanwezigheid van de bomen moet dulden. Als de eigenaar te goeder trouw is, verkrijgt hij de erfdienstbaarheid na tien jaar. Als hij te kwader trouw is bedraagt de termijn twintig jaar.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Den Haag 19 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:16500
  Heg die niet boven scheidsmuur uitsteekt en bomen binnen twee meter van de grenslijn (artikel 5:42 BW).

  Rechtbank Breda 10 november 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AR6220
  Vordering tot inkorting van coniferen en ligusterstruik. Uitleg van de artikelen 5:42 lid 3 juncto 5:49 lid 1 BW wanneer twee aan elkaar grenzende tuinen anderhalve meter in hoogte verschillen.