Titel 5 – Mandeligheid

Toelichting Jurisprudentie

Afwijkende regeling

De artikelen 64, 65, 66 lid 2, 67 en 68 vinden geen toepassing voorzover een overeenkomstig artikel 168 van boek 3 getroffen regeling anders bepaalt.

Toelichting Jurisprudentie

Aanleggen goot

Iedere mede-eigenaar mag op de mandelige scheidsmuur tot op de helft der dikte een goot aanleggen, mits het water niet op het erf van de andere mede-eigenaar uitloost.

Toelichting Jurisprudentie

Tegen en in scheidsmuur bouwen

Iedere mede-eigenaar mag tegen de mandelige scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij aan de muur en aan de door de muur bevoegdelijk daarmee verbonden werken geen nadeel toebrengt. Behalve in noodgevallen kan een mede-eigenaar vorderen dat, vóór de andere mede-eigenaar begint met… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Overdragen aandeel mandelige zaak

Een mede-eigenaar van een mandelige zaak kan zijn aandeel in die zaak ook afzonderlijk van zijn erf aan de overige mede-eigenaars overdragen. Indien een mede-eigenaar hiertoe op zijn kosten wil overgaan uit hoofde van de lasten van onderhoud, reiniging en vernieuwing in de toekomst, zijn de overige mede-eigenaars gehouden tot die overdracht mede te werken,… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Recht op een mandelige zaak

Het recht op een mandelige zaak kan niet worden gescheiden van de eigendom der erven. Een vordering tot verdeling van een mandelige zaak is uitgesloten.

Toelichting Jurisprudentie

Gemeenschappelijk eigendom en mandelig

Een vrijstaande scheidsmuur, een hek of een heg is gemeenschappelijk eigendom en mandelig, indien de grens van twee erven die aan verschillende eigenaars toebehoren, er in de lengterichting onderdoor loopt. De scheidsmuur die twee gebouwen of werken, welke aan verschillende eigenaars toebehoren, gemeen hebben, is eveneens gemeenschappelijk eigendom en mandelig.

Toelichting Jurisprudentie

Einde mandeligheid

Mandeligheid die is ontstaan ingevolge het vorige artikel, eindigt: wanneer de gemeenschap eindigt; wanneer de bestemming van de zaak tot gemeenschappelijk nut van de erven wordt opgeheven bij een tussen de mede-eigenaars opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers; zodra het nut van de zaak voor elk van de erven is… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Mandeligheid

Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.