• Boek 5 Artikel 40 (5:40 BW)

  Gebruik openbaar of stromend water

  1. De eigenaar van een erf dat aan een openbaar of stromend water grenst, mag van het water gebruik maken tot bespoeling, tot drenking van vee of tot andere dergelijke doeleinden, mits hij daardoor aan eigenaars van andere erven geen hinder toebrengt in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is.
  2. Betreft het een openbaar water, dan is het vorige lid slechts van toepassing voor zover de bestemming van het water zich er niet tegen verzet.

  Toelichting

  Net als het vorige artikel legt dit artikel een link met de regels omtrent onrechtmatige daad.

  Van dit artikel kan worden afgeweken bij verordening.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.