• Boek 5 Artikel 131 (5:131 BW)

  Bestuur van de vereniging

  1. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.
  2. Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaars, al dan niet uit de leden, benoemd en kan te allen tijde door haar worden geschorst of ontslagen. Een veroordeling tot herstel van de dienstbetrekking tussen de vereniging en een bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.
  3. Voor zover de statuten niet anders bepalen, beheert het bestuur de middelen der vereniging en draagt het zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars.
  4. Bij besluit van de vergadering van eigenaars kan van het vorige lid worden afgeweken en kunnen aan het bestuur aanwijzingen met betrekking tot de uitoefening van zijn taak worden gegeven. Deze besluiten kunnen niet worden ingeroepen tegen de wederpartij, tenzij zij haar bekend waren of behoorden te zijn.

  Toelichting

  De vereniging van eigenaars kan worden vertegenwoordigd door een bestuur. Deze bestaat uit één of meerdere bestuurders. De taak van een dergelijk bestuur bestaan uit het beheer en de tenuitvoerlegging van de besluiten die op de vergadering zijn gemaakt. In de statuten kunnen echter nog andere taken aan het bestuur worden toebedeeld.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.