• Boek 5 Artikel 67 (5:67 BW)

  Tegen en in scheidsmuur bouwen

  1. Iedere mede-eigenaar mag tegen de mandelige scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij aan de muur en aan de door de muur bevoegdelijk daarmee verbonden werken geen nadeel toebrengt.
  2. Behalve in noodgevallen kan een mede-eigenaar vorderen dat, vóór de andere mede-eigenaar begint met aanbrengen van het werk, deskundigen zullen vaststellen op welke wijze dit kan geschieden zonder nadeel voor de muur of voor bevoegd aangebrachte werken van de eerst vermelde eigenaar.

  Toelichting

  Voor het gebruik van een mandelige muur gelden de algemene regels die voor iedere gemeenschap gelden. Daarnaast bevatten artikel 5:67 BW en artikel 5:68 BW een bijzondere regeling voor het gebruik van een mandelige scheidsmuur.

  Als de muur en de verbonden werken daarmee geen schade lijden, mag iedere mede-eigenaar tegen de scheidsmuur aanbouwen en er werken in plaatsen. Hiervoor is geen toestemming vereist van de andere mede-eigenaars. Wel hebben de mede-eigenaars het recht om een deskundige te laten vaststellen op welke wijze het aanbouwen of aanbrengen kan geschieden zonder dat schade ontstaat.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Amsterdam 1 april 2020,ECLI:NL:RBAMS:2020:2065
  Het beroep op artikel 5:67 lid 1 BW faalt. Uit de verklaring blijkt weliswaar dat de bestaande fundering tussen de panden bij het plaatsen van de kelderbak onder het pand in tact is gebleven en er kennelijk slecht tot de helft kassen in de mandelige muur zijn gehakt, maar uit die verklaring blijkt tevens dat (zoals hiervoor al is overwogen) de aan de mandelige muur vastgemaakte kelderbak uiteindelijk de functie van de huidige fundering van de mandelige muur geheel zal overnemen. In feite is dus met het vastmaken van de kelderbak aan de mandelige muur de fundering van de mandelige muur vernieuwd. Dat wordt bevestigd doordat ook Allnamics in haar brief van 22 februari 2019 met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden spreekt over herstel van de fundering van het pand en meldt dat dit pand als gevolg van de werkzaamheden thans is voorzien van een fundering met nieuwbouwkwaliteit. De hier uitgevoerde werkzaamheden gaan dus feitelijk veel verder dan het slechts tot de helft aanbrengen van inkassingen in de mandelige muur. Op die situatie ziet artikel 5:67 lid 1 BW niet.