Titel 3 – Eigendom van onroerende zaken

Toelichting Jurisprudentie

Afscheiding van twee erven

Dient een muur, hek, heg of greppel, dan wel een niet bevaarbaar stromend water, een sloot, gracht of dergelijke watergang als afscheiding van twee erven, dan wordt het midden van deze afscheiding vermoed de grens tussen deze erven te zijn. Dit vermoeden geldt niet, indien een muur slechts aan één zijde een gebouw of werk… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Eigendom nieuw duin

Nieuw duin dat zich op het strand vormt, behoort aan de eigenaar van het aan het strand grenzende duin, wanneer beide duinen een geheel zijn geworden, zodanig dat zij niet meer van elkander kunnen worden onderscheiden. Daarentegen verliest deze eigenaar de grond welke door afneming van het duin deel van het strand wordt. Uitbreiding of… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Bepalen overlijn

De oeverlijn in de zin van de vorige vijf artikelen wordt bepaald door de normale waterstand, of, bij wateren waarvan het peil periodiek wisselt, door de normale hoogwaterstand. Grond, met andere dan gewoonlijk in het water levende planten begroeid, wordt echter gerekend aan de landzijde van de oeverlijn te liggen, ook al wordt die grond… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Verplaatsen oeverlijn

Verplaatst zich, nadat de grens is vastgelegd, de oeverlijn van een openbaar water landinwaarts, dan moet de eigenaar van het overspoelde erf het gebruik van het water overeenkomstig de bestemming dulden. Verplaatst zich, nadat de grens is vastgelegd, de oeverlijn van een water dat de eigenaar van het aanliggende erf voor enig doel mag gebruiken,… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Vordering tot vastlegging grens

Een vordering tot vastlegging van de grens wordt slechts toegewezen, indien de instelling ervan in de openbare registers is ingeschreven en allen die toen als rechthebbende of beslaglegger op een der erven stonden ingeschreven, tijdig in het geding zijn geroepen. De rechter bepaalt de grens overeenkomstig de oeverlijn op het tijdstip van de inschrijving van… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Vastlegging grens bij notariële akte

De vastlegging van de grens door de eigenaars van land en water geschiedt bij een daartoe bestemde notariële akte, binnen veertien dagen gevolgd door de inschrijving daarvan in de openbare registers. De bewaarder der registers is bevoegd van de inschrijving kennis te geven aan ieder die als rechthebbende of beslaglegger op een der erven staat… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Vastleggen grens langs oever

Een verplaatsing van de oeverlijn wijzigt de grens niet meer, nadat deze is vastgelegd, hetzij door de eigenaars van land en water overeenkomstig artikel 31, hetzij door de rechter op vordering van een hunner tegen de ander overeenkomstig artikel 32. De vastlegging geldt jegens een ieder. Indien bij de vastlegging in plaats van de werkelijke… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Grens erf langs oever

De grens van een langs een water liggend erf verplaatst zich met de oeverlijn, behalve in geval van opzettelijke drooglegging of tijdelijke overstroming. Een overstroming is niet tijdelijk, indien tien jaren na de overstroming het land nog door het water wordt overspoeld en de drooglegging niet is begonnen.

Toelichting Jurisprudentie

Rechtsvermoeden openbare onroerende zaken

Onroerende zaken die openbaar zijn, met uitzondering van de stranden der zee, worden, wanneer zij door een openbaar lichaam worden onderhouden, vermoed eigendom van dat openbare lichaam te zijn. Dit vermoeden werkt niet tegenover hem aan wie het onderhoud is overgenomen.

Toelichting Jurisprudentie

Rechtsvermoeden openbare vaarwateren

De grond waarop zich openbare vaarwateren bevinden, wordt vermoed eigendom van de Staat te zijn. Dit vermoeden werkt niet tegenover een openbaar lichaam: dat die wateren onderhoudt en het onderhoud niet van de Staat heeft overgenomen; dat die wateren onderhield en waarvan dit onderhoud door de Staat of door een ander openbaar lichaam is overgenomen.