• Boek 5 Artikel 65 (5:65 BW)

  Onderhoud, reinigen en vernieuwing

  Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd.

  Toelichting

  Bij mandelige zaken kan iedere mede-eigenaar de andere mede-eigenaar(s) dwingen om bij te dragen in de kosten van reparatie, onderhoud en (indien noodzakelijk) vernieuwing.

  Noodzaak tot vernieuwing wordt echter niet snel aangenomen.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam 27 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:94
  Indien funderingsherstel van een mandelige muur niet nodig is, is artikel 5:65 BW niet van toepassing maar uitsluitend artikel 3:170 BW. Is funderingsherstel van een mandelige muur nodig, dan brengt de regel van artikel 5:65 BW mee dat alle mede-eigenaars in de kosten van vernieuwing moeten bijdragen. Dat zij zich naar elkaar overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid moeten gedragen en op zorgvuldige wijze met elkaars belangen om dienen te gaan leidt er toe dat zij te goeder trouw met elkaar overleg zullen moeten voeren om tot overeenstemming te komen over de voor het funderingsherstel belangrijke aspecten.

  Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt en de eigenaar die het funderingsherstel wil uitvoeren toch tot opdrachtverlening overgaat, is de andere eigenaar door het ontbreken van overeenstemming niet automatisch ontheven van zijn uit artikel 5:65 BW voortvloeiende bijdrageplicht. Wel kan de vaststelling dat een eigenaar onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de andere eigenaar rechtvaardigen dat de hoogte van de door eerstgenoemde eigenaar te betalen bijdrage in diens nadeel wordt aangepast en soms zelfs op nul wordt gesteld. Of en in welke mate tot een dergelijke aanpassing aanleiding bestaat, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval.