• Boek 5 Artikel 39 (5:39 BW)

  Hinder toebrengen door wijziging waterloop

  De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op eens anders erf.

  Toelichting

  Dit artikel heeft een breder bereik dan het voorgaande artikel. Dit artikel is van toepassing op alle naburige erven, ongeacht hun aard en onderlinge ligging. Bovendien gaat het hier niet slechts om het verhinderen van afwatering, maar om alle mogelijke hinder die als onrechtmatig is aan te merken.

  Van dit artikel kan worden afgeweken bij verordening.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Gelderland 10 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2526
  Afsluiting dakgoot in strijd met artikel 5:52 BW en/of 5:39 BW?