• Boek 5 Artikel 81 (5:81 BW)

  Voorwaarden toewijzing vordering

  1. De rechter kan een vordering als bedoeld in de artikelen 78-80 toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden.
  2. Rust op een der erven beperkt recht, dan is de vordering slechts toewijsbaar, indien de beperkt gerechtigde in het geding is geroepen. Bij het oordeel of aan de maatstaven van de artikelen 78 onder a., 79 en 80 is voldaan, dient mede met zijn belangen rekening te worden gehouden.

  Toelichting

  In de voorgaande artikelen wordt duidelijk dat de rechter een erfdienstbaarheid kan wijzigen of opheffen, op vordering van één van de eigenaren. De rechter kan hier echter wel voorwaarden aan verbinden. De rechter stelt aan een dergelijke wijziging of opheffing voorwaarden, bijvoorbeeld als één der partijen bepaalde kosten heeft gemaakt die verband houden met de uitoefening van die erfdienstbaarheid.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.