• Boek 5 Artikel 121 (5:121 BW)

  Machtiging van de kantonrechter

  1. In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde handeling met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden en, in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemming behoeft van een of meer andere appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of waarin de vereniging of haar organen voor het verrichten van zodanige handeling toestemming behoeven van een of meer appartementseigenaars, kan die medewerking of toestemming op verzoek van degeen die haar behoeft, worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. De machtiging kan worden verleend, indien de medewerking of toestemming zonder redelijke grond wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich niet verklaart.
  2. Gaat de handeling met kosten gepaard, dan kan de kantonrechter op verzoek van een appartementseigenaar of van de vereniging van eigenaars tevens bepalen in welke verhouding alle of bepaalde appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars in de kosten moeten bijdragen.
  3. Betreft het de aanbrenging van een nieuw werk of nieuwe installatie, dan kan de kantonrechter desverzocht ook een regeling vaststellen, bepalende dat en in welke verhouding de appartementseigenaars van alle of bepaalde appartementsrechten de kosten van onderhoud van het werk of de installatie in de toekomst zullen dragen.
  4. Betreft het de medewerking of toestemming voor een handeling betreffende het beheer of het onderhoud van de onderscheiden gedeelten van het gebouw, waarvoor medewerking of toestemming is verleend door een of meer appartementseigenaars aan wie ten minste de helft van het aantal stemmen in de vergadering van eigenaars toekomt, dan kan de machtiging ook worden verleend op verzoek van de gemeente waarin het gebouw is gelegen indien de staat van het gebouw niet voldoet aan artikel 1a, eerste lid, of 1b, tweede lid, van de Woningwet dan wel sprake is van een ernstige dreiging van het ontstaan van een zodanige situatie.

  Toelichting

  Voor sommige dingen heeft een appartementseigenaar toestemming nodig van de andere eigenaren en/of van de vereniging van eigenaars. Indien de toestemming geweigerd wordt, kan zo’n eigenaar een vervangende machtiging bij de rechter vragen. Er dient dan een verzoekschrift te worden ingediend, waarbij er wordt verzocht om een vervangende machtiging van toestemming of medewerking.

  Indien het gaat om handelingen die in strijd zijn met de splitsingsakte, gaat deze mogelijkheid van vervangende machtiging niet op. In zo’n geval kan de toestemming of medewerking niet worden vervangen door een machtiging van de rechter.

  Belangrijk hierbij is dat de rechter ook een verdeling van de kosten kan maken, in het geval die erbij komen kijken. De rechter kan dan bepalen wie welke kosten moet dragen en hoe hoog ieders draagplicht is.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.