• Boek 5 Artikel 117 (5:117 BW)

  Overdracht appartementsrecht

  1. Een appartementsrecht kan als een zelfstandig registergoed worden overgedragen, toegedeeld, bezwaard en uitgewonnen.
  2. Onverminderd het in artikel 114 lid 2 bepaalde kunnen goederen die in de splitsing betrokken zijn niet geheel of voor een deel worden overgedragen, verdeeld, bezwaard of uitgewonnen.
  3. Beëindiging van de splitsing met betrekking tot een gedeelte van de in de splitsing betrokken registergoederen kan slechts geschieden door wijziging van de akte van splitsing.
  4. In afwijking van lid 2 kunnen in de splitsing betrokken onroerende zaken door de gezamenlijke appartementseigenaars belast worden met een erfdienstbaarheid.

  Toelichting

  Appartementsrechten kunnen worden overgedragen, toegedeeld, bezwaard en uitgewonnen alsof het een zelfstandig registergoed is. Dit betekent echter wel dat goederen die bij de splitsing zijn betrokken deze zelfstandigheid kwijtraken. Hun karakter van zelfstandig rechtsobject gaat verloren.

  Als een goed betrokken is bij de splitsing, kan deze ook weer aan de splitsing worden onttrokken. Dit kan echter alleen door middel van een wijziging van de splitsingsakte.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.