• Boek 5 Artikel 47 (5:47 BW)

  Vorderen grensbepaling

  1. Indien de loop van de grens tussen twee erven onzeker is, kan ieder der eigenaars te allen tijde vorderen dat de rechter de grens bepaalt.
  2. In geval van onzekerheid waar de grens tussen twee erven ligt, geldt niet het wettelijk vermoeden dat de bezitter eigenaar is.
  3. Bij het bepalen van de grens kan de rechter naar gelang van de omstandigheden het gebied waarover onzekerheid bestaat, in gelijkwaardige of ongelijkwaardige delen verdelen dan wel het in zijn geheel aan een der partijen toewijzen, al dan niet met toekenning van een schadevergoeding aan een der partijen.

  Toelichting

  De rechter kan alleen de grens bepalen als de locatie daarvan onzeker is. Als een van de partijen vooraf stelt dat de grens zeker is, wordt dit bestempeld als een prealabele vraag waarover de rechter eerst uitspraak moet doen.

  Uit de zinssnede ‘te allen tijde’ kan worden opgemaakt dat een vordering op grond van dit artikel niet kan verjaren.

  Het wettelijk vermoeden dat de bezitter ook de eigenaar is, geldt hier niet.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Bosch 11 oktober 2016, ECL:NL:GHSHE:2016:4553
  Vordering tot grensbepaling als bedoeld in artikel 5:47 BW is (pas) toepasselijk indien geen van de partijen in staat is te bewijzen waar de grens loopt