• Boek 5 Artikel 118 (5:118 BW)

  Vestigen erfdienstbaarheid

  1. Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars op het gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, een erfdienstbaarheid vestigen ten behoeve van een ander gedeelte van die zaken of van een andere onroerende zaak.
  2. Een appartementseigenaar kan, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald, zonder medewerking van de overige appartementseigenaars de vestiging van een erfdienstbaarheid die uitsluitend strekt ten behoeve van een gedeelte van de onroerende zaken dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, aannemen en van zodanige erfdienstbaarheid afstand doen.
  3. De in dit artikel bedoelde erfdienstbaarheden gaan teniet, wanneer de bevoegdheid tot uitsluitend gebruik van het gedeelte dat met de erfdienstbaarheid is belast of ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is bedongen eindigt.

  Toelichting

  Een appartementseigenaar is bevoegd om op zijn eigen deel een erfdienstbaarheid te vestigen, zonder dat hij daarvoor toestemming van de andere appartementseigenaren voor nodig heeft. In de splitsingsakte kan echter worden bepaald dat dat niet kan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.