• Boek 5 Artikel 5 (5:5 BW)

  Vinder onbeheerde zaak

  1. Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht:
   1. met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd mocht beschouwen;
   2. met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te doen, indien deze is gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij krachtens het bepaalde onder a, slot ook niet tot aangifte verplicht was;
   3. de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert.
  2. De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe aangewezen ambtenaar. De in lid 1 onder b bedoelde mededeling geschiedt bij degene die de woning bewoont of het gebouw of vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft, dan wel bij degene die daar voor hem toezicht houdt.
  3. De vinder is te allen tijde bevoegd de zaak aan enige gemeente in bewaring te geven. Zolang hij dit niet doet, is hij verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.
  4. De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving verlangen.

  Toelichting

  In  dit artikel staan alle verplichtingen waaraan een vinder moet voldoen om het eigendom van de zaak te verkrijgen.

  Van vinden is niet slechts sprake bij toevallige ontdekkingen. Een persoon kan ook als vinder worden bestempeld als hij gericht opzoek was naar de zaak.

  Wanneer sprake is van een onbeheerde zaak moet worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Haag, 17 januari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:33.
  Een werknemer van een afvalverwerkingsbedrijf vindt geld in een gedumpte printer. Het hof overweegt dat het geld kwalificeert als een onbeheerde zaak in de zin van artikel 5:5 BW. De eigenaar van dat geld heeft immers niet de bedoeling gehad om afstand te doen van het geld. Bovendien is het geld geen bestanddeel geworden van de printer. Maar wie kwalificeert dan als vinder? In dit geval de werkgever omdat de werknemer het geld niet per toeval vond, maar in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden.