• Boek 5 Artikel 3 (5:3 BW)

  Eigendom bestanddelen

  Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.

  Toelichting

  Dit artikel zegt in feite dat een eigenaar van een zaak eigenaars is van de gehele zaak. Dus inclusief alle bestandsdelen van die zaak.

  Wat is een bestanddeel? Een bestanddeel is iets dat volgens de verkeersopvatting onderdeel uitmaakt van een zaak, omdat het zodanig met die zaak verbonden is dat het daarvan niet kan worden losgemaakt zonder dat dit beschadiging oplevert aan de zaak. Als de buurman een fietsrekje op jouw fiets zodanig vastmaakt, dat je deze niet meer kan losmaken zonder dat jouw fiets beschadigd raakt, dan wordt het fietsrekje ook jouw eigendom.

  Dit artikel geldt voor alle zaken: zowel roerend als onroerend. De wet kent daarnaast voor roerende en onroerende zaken eveneens een afzonderlijk artikel waarin deze regel is opgenomen. Van dit artikel kan niet worden afgeweken met een overeenkomst. Alleen de wet kan een uitzondering maken op dit uitgangspunt. Voorbeelden van wettelijke uitzonderingen op dit artikel zijn mandeligheid en recht van opstal.

  Jurisprudentie

  Parket bij de Hoge Raad, 6 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:174
  Autosleutels vormen civielrechtelijk bezien een bestanddeel van de auto. Art. 5:3 en 5:4, lid 1 BW