• Boek 5 Artikel 10 (5:10 BW)

  Kosten van bewaring en onderhoud

  1. Hij die de zaak opeist van de gemeente of van de vinder die aan de hem in artikel 5 lid 1 gestelde eisen heeft voldaan, is verplicht de kosten van bewaring en onderhoud en tot opsporing van de eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde te vergoeden. De gemeente of de vinder is bevoegd de afgifte op te schorten totdat deze verplichting is nagekomen. Indien degene die de zaak opeist, de verschuldigde kosten niet binnen een maand nadat ze hem zijn opgegeven, heeft voldaan, wordt hij geacht zijn recht op de zaak te hebben prijsgegeven.
  2. De vinder die aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, heeft naar omstandigheden recht op een redelijke beloning.

  Toelichting

  Als de vinder bepaalde kosten heeft gemaakt om de zaak te bewaren, te onderhouden of om de eigenaar op te sporen, dan heeft hij recht op een vergoeding. Hij krijgt deze vergoeding alleen als hij voldoet aan de eisen en verplichtingen van artikel 5:5 BW.

  Soms is het lastig te bewijzen of de vinder aan deze eisen en verplichtingen heeft voldaan. Wie de bewijslast voor deze feiten heeft, wordt bepaald door de rechter. Stel dat door de vinder de zaak schade heeft geleden en hierdoor de waarde is gedaald, dan dient de vinder een schadevergoeding te betalen aan de eigenaar. Deze schadevergoeding moet wel verrekend worden met de gemaakte kosten van de vinder.

  Voor de vinder of de gemeente, afhankelijk van wie de zaak in bewaring heeft, ontstaat het recht van retentie. Dit betekent dat de vinder of de gemeente de zaak pas hoeft terug te geven als hij zijn gemaakte kosten vergoed heeft gekregen. Als de eigenaar de kosten die hij verschuldigd is niet binnen een maand heeft voldaan, wordt geacht dat hij zijn recht op de zaak heeft prijsgegeven. Hij heeft dus afstand gedaan van zijn eigendomsrecht.

  Artikel 5:10 lid 2 BW bepaalt dat er zoiets bestaat als vindersloon. Er is gekozen voor een redelijke beloning naar omstandigheden. Het gaat hier niet om alle omstandigheden van het geval, maar vooral om de moeite en zorg die de vinder heeft betracht. De gemeente die de verloren zaak in bewaring heeft, kan geen aanspraak maken op een vindersloon. Als het vindersloon niet wordt betaald, ontstaat niet het recht van retentie dat bij de vergoeding van de gemaakte kosten wel bestaat.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.