• Boek 5 Artikel 143 (5:143 BW)

  Opheffing splitsing van rechtswege

  1. De splitsing wordt van rechtswege opgeheven:
   1. bij het eindigen van een in de splitsing betrokken recht van erfpacht of opstal, wanneer naast dit recht geen andere registergoederen in de splitsing betrokken zijn en de beëindiging niet gepaard gaat met de vestiging van een nieuw recht van erfpacht of opstal van de appartementseigenaars op dezelfde onroerende zaak;
   2. door inschrijving in de openbare registers van het vonnis waarbij een in de splitsing betrokken kadastraal perceel in zijn geheel is onteigend, wanneer geen andere percelen in de splitsing betrokken zijn.
  2. In alle andere gevallen geschiedt de opheffing van de splitsing door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. De artikelen 139 leden 1 en 3, 140 leden 1, 2 en 4 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Een splitsing kan niet alleen gewijzigd worden. Deze kan ook worden opgeheven. Dit kan van rechtswege gebeuren of door middel van een notariële akte.

  De splitsing wordt van rechtswege opgeheven, bijvoorbeeld indien een recht van erfpacht dat in de splitsing was betrokken eindigt. In zo’n geval eindigt de splitsing ook automatisch.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.