• Boek 5 Artikel 139 (5:139 BW)

  Wijziging akte van splitsing

  1. De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars.
  2. De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden, indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier vijfden van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. De termijn voor oproeping tot de vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen. Artikel 42 leden 1, eerste zin, 2, eerste zin, en 3 van Boek 2 is van overeenkomstige toepassing.
  3. Wijziging van de akte van splitsing behoeft de toestemming van hen die een beperkt recht op een appartementsrecht hebben, van hen die daarop beslag hebben gelegd alsmede, indien een recht van erfpacht of opstal in de splitsing is betrokken, van de grondeigenaar. Ook is toestemming nodig van de gerechtigden tot een erfdienstbaarheid, indien hun recht door de wijziging wordt verkort.
  4. Indien de wijziging uitsluitend betrekking heeft op het reglement, is de toestemming van de beslagleggers niet nodig.
  5. De wijziging geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers. Indien de wijziging betrekking heeft op de begrenzing van gedeelten van het gebouw of de grond die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, is artikel 109 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  De splitsingsakte kan, indien alle appartementseigenaren hieraan meewerken, worden gewijzigd. De wijziging gaat door middel van een notariële akte, die vervolgens moet worden ingeschreven in de openbare registers. Zo is de wijziging ook voor derden kenbaar.

  Indien er andere gerechtigden zijn, zoals bij het recht van erfpacht of opstal, dan dient ook de eigenaar van de onroerende zaak toestemming te geven voor de wijziging.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie vereist.