• Boek 5 Artikel 147 (5:147 BW)

  Ontbinding vereniging van eigenaars

  1. De vereniging van eigenaars wordt door opheffing van de splitsing van rechtswege ontbonden.
  2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de volgende afwijkingen van de artikelen 23-24 van Boek 2.
  3. De vereffenaar draagt hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, over aan hen die bij de opheffing van de splitsing appartementseigenaar waren, ieder voor een aandeel als bedoeld in artikel 113 lid 1.
  4. De artikelen 23 lid 1, derde zin, en lid 4 en 23c, lid 1, van Boek 2 zijn niet van toepassing. De in artikel 23b lid 4 van Boek 2 bedoelde nederlegging geschiedt binnen het arrondissement waar het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. In plaats van de in artikel 24, lid 2, van Boek 2 en artikel 995, eerste lid, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangewezen rechter geldt als bevoegd diezelfde rechter binnen wiens rechtsgebied het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.

  Toelichting

  Zodra de splitsing wordt opgeheven, wordt de vereniging van eigenaars ontbonden. Dit betekent dat de vereniging dient te worden vereffend. Dit gaat volgens de regels van Boek 2 BW.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.