• Boek 5 Artikel 77 (5:77 BW)

  Mede-eigenaren hoofdelijk verbonden

  1. Behoort het heersende of het dienende erf toe aan twee of meer personen, hetzij als deelgenoten, hetzij als eigenaars van verschillende gedeelten daarvan, dan zijn zij hoofdelijk verbonden tot nakoming van de uit de erfdienstbaarheid voortvloeiende geldelijke verplichtingen die tijdens hun recht opeisbaar worden, voor zover deze niet over hun rechten zijn verdeeld.
  2. Na overdracht of toedeling van het heersende of het dienende erf of van een gedeelte daarvan of een aandeel daarin zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de in lid 1 bedoelde geldelijke verplichtingen die in de voorafgaande twee jaren opeisbaar zijn geworden.
  3. In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken, doch van het tweede lid niet ten nadele van de verkrijger.

  Toelichting

  Het kan zo zijn dat het heersende of dienende erf toebehoren aan meer dan één persoon. Er zijn meerdere eigenaren. In dat geval zijn alle eigenaren individueel gehouden de verplichtingen uit de erfdienstbaarheid na te komen. Eenieder is hoofdelijk verbonden tot de nakoming van dergelijke verplichtingen.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.