• Boek 5 Artikel 31 (5:31 BW)

  Vastlegging grens bij notariële akte

  1. De vastlegging van de grens door de eigenaars van land en water geschiedt bij een daartoe bestemde notariële akte, binnen veertien dagen gevolgd door de inschrijving daarvan in de openbare registers.
  2. De bewaarder der registers is bevoegd van de inschrijving kennis te geven aan ieder die als rechthebbende of beslaglegger op een der erven staat ingeschreven.
  3. Voor zover de in de akte beschreven grens van de toenmalige oeverlijn afwijkt, kan een derde die op het ogenblik van de inschrijving een recht op een der erven heeft, daarvan huurder of pachter is of daarop een beslag heeft doen inschrijven, de toenmalige oeverlijn als vastgelegde grens aanmerken.

  Toelichting

  Dit artikel geeft aan hoe een vastlegging van de grens in onderling overleg tussen de eigenaars van land en water dient plaats te vinden

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.