• Boek 5 Artikel 106 (5:106 BW)

  Appartementsrechten

  1. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten.
  2. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen in appartementsrechten.
  3. Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vatbaar. Een appartementseigenaar is tot deze ondersplitsing bevoegd, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald.
  4. Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
  5. Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht.
  6. Onder gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in één splitsing zijn betrokken.
  7. Een erfpachter of opstaller is tot een splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na verkregen toestemming van de grondeigenaar. Indien deze de vereiste toestemming kennelijk zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toestemming op verzoek van degene die haar behoeft worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.

  Toelichting

  Het eigendom van een gebouw kan worden gesplitst in verschillende rechten. Dit worden appartementsrechten genoemd. Je verkrijgt hiermee het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van het gebouw. Zowel de eigenaar, de erfpachter en de opstaller hebben de bevoegdheid over te gaan tot splitsing.

  Een gebouw mag alleen gesplitst worden indien de opgedeelde stukken zelfstandig en afzonderlijk gebruikt kunnen worden. Iemand die zo’n gebruiksrecht heeft, wordt ook wel appartementseigenaar genoemd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.