• Boek 5 Artikel 92 (5:92 BW)

  Twee of meer erfpachters

  1. Behoort de erfpacht toe aan twee of meer personen, hetzij als deelgenoten hetzij als erfpachter van verschillende gedeelten van de zaak, dan zijn zij hoofdelijk verbonden voor de gehele canon die tijdens hun recht opeisbaar wordt, voor zover deze niet over hun rechten verdeeld is.
  2. Na overdracht of toedeling van de erfpacht op de zaak of een gedeelte daarvan of van een aandeel in de erfpacht zijn de verkrijger en zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de door laatstgenoemde verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.
  3. In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken, doch van het tweede lid niet ten nadele van de verkrijger.

  Toelichting

  Een erfpacht kan aan meer dan één iemand behoren. In het geval van meerdere erfpachters, is een ieder hoofdelijk verbonden tot het betalen van de canon. Iedere erfpachter kan worden aangesproken tot betaling.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.