• Boek 5 Artikel 96 (5:96 BW)

  Gewone lasten en herstellingen

  1. Gewone lasten en herstellingen worden door de erfpachter gedragen en verricht. De erfpachter is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de eigenaar van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De eigenaar is niet tot het doen van enige herstelling verplicht.
  2. De erfpachter is verplicht de buitengewone lasten die op de zaak drukken te voldoen.
  3. In de akte van vestiging kan van de vorige leden worden afgeweken.

  Toelichting

  De wet maakt hier een onderscheid tussen gewone en buitengewone lasten en herstellingen. Hier is geen sprake van dwingend recht, maar van regelend recht. Dat betekent dat partijen ervan kunnen afwijken, in bijvoorbeeld hun overeenkomst. Als er niks is afgesproken, dan gelden deze bepalingen.

  Bij gewone lasten en herstellingen kan je denken aan bijvoorbeeld kosten van onderhoud. Deze komen voor rekening van de erfpachter. Die draagt de kosten en dient de lasten en herstellingen tevens te verrichten.

  Herstellingen die buitengewoon zijn, hoeven niet door de erfpachter gedragen te worden. De erfpachter is verplicht om in zo’n situatie de eigenaar op de hoogte te stellen en hem de mogelijkheid te geven buitengewone herstellingen te verrichten. Maar ook de eigenaar is niet verplicht tot het doen van deze herstellingen. Buitengewone lasten moeten wel door de erfpachter worden gedragen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.