• Boek 5 Artikel 12 (5:12 BW)

  Nadere regels bevoegdheden gemeente

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:
   1. nadere regels worden gesteld omtrent de uitoefening van de uit de artikelen 5-11 voor de gemeenten voortvloeiende bevoegdheden;
   2. groepen van niet-kostbare zaken worden aangewezen, waarvoor artikel 6 lid 2 geldt;
   3. nadere regels worden gesteld omtrent de aanwijzing van bepaalde soorten personen en instellingen, waarbij deze, geheel of gedeeltelijk en al dan niet onder nadere voorwaarden, worden vrijgesteld van de aangifteplicht van artikel 5 lid 1 onder a of voor de afwikkeling van vondsten worden gelijkgesteld met een gemeente;
   4. voor de afwikkeling van vondsten door personen of instellingen als bedoeld onder c groepen van niet afgehaalde zaken met gevonden zaken worden gelijkgesteld.

  Toelichting

  De nadere regels in lid 3 van dit artikel zijn neergelegd in het Besluit Gevonden Voorwerpen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.