• Boek 5 Artikel 50 (5:50 BW)

  Vensters of balkons nabij grenslijn

  1. Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.
  2. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt.
  3. De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.
  4. Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen, behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond.
  5. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van schade, ontstaan na het tijdstip waartegen opheffing van die toestand is aangemaand.

  Toelichting

  Verboden uitzicht?

  Voor de vraag of er sprake is van een verboden uitzicht is doorslaggevend de feitelijke toestand op het moment van de beoordeling. Mogelijke toekomstige veranderingen zijn alleen relevant als  een reële kans bestaat dat zij zich binnen een afzienbare tijd zullen voordoen.

  Een plat dak dat bestemd is om als dakterras gebruikt te worden, kan als soortgelijk werk ook onder het verbod van dit artikel vallen. Hetzelfde geldt voor een loggia.

  De definitie van muur in lid 2 van dit artikel is ruim.

  Verjaring?

  De vordering tot het verwijderen van (bijvoorbeeld) een venster verjaart na twintig jaar. Daarnaast kan de eigenaar van het venster een erfdienstbaarheid verkrijgen door middel van verjaring. De erfdienstbaarheid houdt in dat de buurman de aanwezigheid van het venster moet dulden. Als de eigenaar te goeder trouw is, verkrijgt hij de erfdienstbaarheid na tien jaar. Als hij te kwader trouw is bedraagt de termijn twintig jaar.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Rotterdam 22 mei 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW7431
  Het is de eigen – op zich rechtmatige keuze – van (de rechtsvoorganger van) eiser geweest om zijn schuur zo dicht tegen de erfgrens van gedaagde te bouwen. Het burenrecht (artikel 5:50 lid 1 BW) brengt echter mee, dat hij in beginsel daarin geen ramen mocht hebben.