• Boek 5 Artikel 141 (5:141 BW)

  Wijziging vernietigd

  1. Bij gebreke van de in de artikelen 139, 140 en 140a bedoelde toestemming of daarvoor in de plaats tredende machtiging wordt de wijziging vernietigd bij rechterlijke uitspraak op vordering van degeen wiens toestemming achterwege is gebleven.
  2. De bevoegdheid om vernietiging te vorderen verjaart door verloop van een jaar, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop degeen die de vernietiging kan vorderen kennis heeft genomen van de wijziging dan wel hem schriftelijk van die wijziging mededeling is gedaan.
  3. De rechter kan de vordering afwijzen, wanneer de eiser geen schade lijdt of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld.

  Toelichting

  Als een beperkt gerechtigde of een beslaglegger geen toestemming heeft verleend voor het wijzigen van de splitsingsakte en er is ook geen vervangende machtiging verleend van de kantonrechter, dan kan in principe die wijziging niet plaatsvinden. Wordt de splitsingsakte toch gewijzigd, dan is deze wijziging vernietigbaar. Degene die geen toestemming heeft gegeven kan vorderen dat de rechter de wijziging vernietigt.

  Als niet alle appartementseigenaren hun toestemming en/of medewerking hebben verleend aan de wijziging, dan is de wijziging nietig.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.