• Boek 5 Artikel 109 (5:109 BW)

  Splitsing bij notariële akte

  1. De splitsing geschiedt door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers.
  2. Aan de minuut van de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, aangevende de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet bedoeld in artikel 16 lid 2 van Boek 3 voor de inschrijving daarvan te stellen.
  3. Waar in de bepalingen van deze titel wordt gesproken van de akte van splitsing, is hieronder de tekening begrepen, tenzij uit de bepaling het tegendeel blijkt.

  Toelichting

  Bij splitsing is een notariële akte vereist. Deze dient vervolgens te worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Daarnaast kan het zo zijn dat er een vergunning nodig is voor de splitsing. Het gebouw mag pas gesplitst worden nadat er een vergunning is verkregen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.