• Boek 5 Artikel 120 (5:120 BW)

  Gebruiken of in gebruik geven

  1. Onverminderd het in artikel 112 lid 4 bepaalde is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
  2. Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van toepassing op degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het reglement op de gebruiker van toepassing worden verklaard.
  3. Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert hij zijn toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te gelden.
  4. Na opheffing van de splitsing zijn de gerechtigden tot de goederen die in de splitsing waren betrokken, verplicht een verhuur gestand te doen, mits de tijd van de verhuur in overeenstemming is met het plaatselijk gebruik en de verhuur niet op ongewone, voor hen bezwarende voorwaarden is geschied.

  Toelichting

  De appartementseigenaar is bevoegd zijn eigen gedeelte te gebruiken, maar ook te laten gebruiken door een ander. Zo mag het appartement verhuurd worden. Deze bevoegdheden kunnen wel worden beperkt, bijvoorbeeld doordat er eerst toestemming van anderen nodig is. Vaak wordt er in het modelreglement een bepaling hiervoor opgenomen.

  Indien de appartementseigenaar niet zelf het gedeelte gebruikt, maar deze aan een ander in gebruik geeft, gelden bepaalde voorschriften uit het reglement ook voor de gebruiker. De gebruiker is verplicht deze voorschriften na te leven.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.