• Artikel 184 Faillissementswet (184 FW)

    Verzet uitdelingslijst

    1. Gedurende de in het vorige artikel genoemde termijn kan ieder schuldeiser in verzet komen tegen de uitdelingslijst, door inlevering van een met redenen omkleed bezwaarschrift ter griffie; hem wordt door de griffier een bewijs van ontvangst afgegeven.
    2. Het bezwaarschrift wordt als bijlage bij de lijst gevoegd.