• Artikel 176 Faillissementswet (176 FW)

    Openbare of onderhandse verkoop

    1. De goederen worden in het openbaar of met toestemming van de rechter-commissaris ondershands verkocht.
    2. Over alle niet spoedig of in het geheel niet voor vereffening vatbare baten beschikt de curator op de wijze door de rechter-commissaris goed te keuren.