• Artikel 245 Faillissementswet (245 FW)

    Aankondiging intrekking

    1. Zodra een beschikking, waarbij de surseance is ingetrokken, in kracht van gewijsde is gegaan, wordt zij aangekondigd, gelijk is voorgeschreven in artikel 216.