• Artikel 212oo Faillissementswet (212oo FW)

    Schakelbepaling beleggingsonderneming

    1. De artikelen 212h, eerste lid, 212ha tot en met 212hq, 212i, 212j, en 212l tot en met 212nn zijn van overeenkomstige toepassing op beleggingsondernemingen, bedoeld in artikel 3A:2, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht, met dien verstande dat in artikel 212ha voor «artikel 2:11» wordt gelezen: 2:96.