• Artikel 213af Faillissementswet (213af FW)

  Verweer verzekeraar

  1. De verzekeraar kan, na in de gelegenheid te zijn gesteld te worden gehoord, zich verweren tegen:
   1. beslissingen als bedoeld in artikel 3:159d, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;
   2. beslissingen als bedoeld in artikel 3:159f, eerste lid, van die wet;
   3. beslissingen als bedoeld in de artikelen 1:75 en 1:76 van die wet die zijn genomen nadat De Nederlandsche Bank N.V. een mededeling als bedoeld in artikel 3:159d, eerste lid, van die wet heeft gedaan;
   4. het oordeel van De Nederlandsche Bank N.V. dat zich een situatie als bedoeld in artikel 213a bis, eerste lid, voordoet.
  2. Ingeval een verzekeraar zich heeft verweerd tegen een beslissing of oordeel als bedoeld in het eerste lid, verklaart de rechtbank dat verweer uitsluitend dan gegrond indien De Nederlandsche Bank N.V. in redelijkheid niet tot die beslissing of dat oordeel heeft kunnen komen.