• Artikel 247 Faillissementswet (247 FW)

    Verzoek intrekking surseance

    1. De schuldenaar is steeds bevoegd aan de rechtbank de intrekking van de surseance te verzoeken, op grond dat de toestand des boedels hem weer in staat stelt zijn betalingen te hervatten. De bewindvoerders en, indien het een definitief verleende surseance betreft, de schuldeisers worden gehoord of behoorlijk opgeroepen.
    2. Deze oproeping geschiedt schriftelijk door de griffier tegen een door de rechtbank te bepalen dag.