• Artikel 213am Faillissementswet (213am FW)

    Goedkeuren overdrachtsplan

    1. Artikel 3:159u van de Wet op het financieel toezicht is van overeenkomstige toepassing.
    2. Indien De Nederlandsche Bank N.V. op grond van artikel 213aj een overdrachtsplan heeft voorbereid, kan zij de rechtbank Amsterdam verzoeken het overdrachtsplan goed te keuren.