• Artikel 37 Faillissementswet (37 FW)

  Wederkerige overeenkomst

  1. Indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door de schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen en de curator zich niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen, verliest de curator het recht zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen.
  2. Indien de curator zich wel tot nakoming van de overeenkomst bereid verklaart, is hij verplicht bij die verklaring voor deze nakoming zekerheid te stellen.
  3. De vorige leden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de gefailleerde slechts verbintenissen op zich heeft genomen tot door hem persoonlijk te verrichten handelingen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1105.

  ‘Gestanddoening’ overeenkomst door de curator, in de zin van artikel 37 lid 2 Fw. De hoge Raad behandelt de verplichting tot zekerheidsstelling. Contractuele verplichting bankgarantie te stellen.