• Artikel 213aq Faillissementswet (213aq FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 213a bis tot en met 213ap zijn van overeenkomstige toepassing op een verzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is.