• Artikel 212hp Faillissementswet (212hp FW)

    Uitvoering overdrachtsplan

    1. De curator voert het overdrachtsplan uit zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het heeft goedgekeurd.