• Artikel 69 Faillissementswet (69 FW)

    Opkomen tegen curator

    1. Ieder der schuldeisers, de commissie uit hun midden benoemd en ook de gefailleerde kunnen bij verzoekschrift tegen elke handeling van de curator bij de rechter-commissaris opkomen, of van deze een bevel uitlokken, dat de curator een bepaalde handeling verrichte of een voorgenomen handeling nalate.
    2. De rechter-commissaris beslist, na de curator gehoord te hebben, binnen drie dagen.