• Artikel 174 Faillissementswet (174 FW)

    Staken voortzetting

    1. De rechter-commissaris kan op verzoek van een schuldeiser of van de curator gelasten, dat de voortzetting van het bedrijf worde gestaakt. Op dit verzoek worden gehoord de schuldeiserscommissie, indien deze er is, alsmede de curator, als het verzoek niet door hem is gedaan.
    2. Bovendien kan de rechter-commissaris ieder schuldeiser en de schuldenaar horen.