• Artikel 294 Faillissementswet (294 FW)

  Inschrijving openbaar register

  1. Bij elke rechtbank wordt door de griffier een openbaar register gehouden, waarin hij, voor iedere van toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling afzonderlijk, achtereenvolgens, met vermelding van de dagtekening, inschrijft:
   1. een uittreksel van de rechterlijke uitspraken tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en tot beëindiging daarvan;
   2. de beëindiging en de herleving van de toepassing van de schuldsaneringsregeling bedoeld in artikel 312;
   3. de summiere inhoud en de homologatie van het akkoord;
   4. de ontbinding van het akkoord;
   5. het bedrag van de uitdelingen;
   6. de summiere inhoud van de uitspraak bedoeld in artikel 354 en 354a;
   7. de datum waarop de schuldsaneringsregeling ingevolge het bepaalde in artikel 356, tweede lid, is geëindigd;
   8. de vereisten vermeld in artikel 24, tweede lid, van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening.
  2. Omtrent vorm en inhoud van het register worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gegeven.
  3. De griffier is verplicht aan een ieder kosteloze inzage van het register en tegen betaling een uittreksel daaruit te verstrekken.
  4. De griffier geeft de in het eerste lid, onder a tot en met h, genoemde gegevens door aan Onze Minister van Justitie of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ander orgaan ten behoeve van het in artikel 294a genoemde centrale register.