• Artikel 352 Faillissementswet (352 FW)

    Rechtbank bepaalt tijdstip dag, uur en plaats terechtzitting

    1. Indien de toepassing van de schuldsaneringsregeling niet reeds is beëindigd, bepaalt de rechtbank op voordracht van de rechter-commissaris, op verzoek van de bewindvoerder dan wel van de schuldenaar hetzij ambtshalve uiterlijk een maand vóór het einde van de termijn bedoeld in artikel 349a, dag, uur en plaats voor de zitting waarop de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt behandeld.
    2. De zitting zal niet eerder dan veertien dagen en niet later dan eenentwintig dagen na de beschikking van de rechtbank gehouden worden.
    3. De bewindvoerder doet van de dag, uur, en plaats onverwijld aankondiging in de Staatscourant.