• Artikel 71 Faillissementswet (71 FW)

    Salaris van de curator

    1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15, derde lid, wordt het salaris van de curator in elk faillissement door de rechtbank vastgesteld.
    2. In geval van akkoord wordt het salaris bij het vonnis van homologatie bepaald.
    3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de financiering van de werkzaamheden van de curator, bedoeld in artikel 68, tweede lid.