• Artikel 273 Faillissementswet (273 FW)

    Verbindendheid akkoord

    1. Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle schuldeisers te wier aanzien de surseance werkt.