• Artikel 38a Faillissementswet (38a FW)

    Huurkoper

    1. Indien de gefailleerde huurkoper is, kan zowel de curator als de verkoper de huurkoop dan wel scheepshuurkoop ontbonden verklaren.
    2. Deze ontbinding heeft dezelfde gevolgen als ontbinding der overeenkomst wegens het niet nakomen door de koper van zijn verplichtingen.
    3. De verkoper kan voor het hem verschuldigde bedrag als concurrent schuldeiser opkomen.