• Artikel 337 Faillissementswet (337 FW)

    Verslag rechter-commissaris

    1. Op de openbare zitting, bepaald ingevolge artikel 335, eerste lid, wordt door de rechter-commissaris verslag uitgebracht.
    2. Ieder van de schuldeisers ten aanzien van wier vorderingen de schuldsaneringsregeling werkt, kan in persoon, bij schriftelijk gemachtigde of bij advocaat de gronden uiteenzetten waarop hij de homologatie van een akkoord wenst of haar bestrijdt.
    3. De schuldenaar is bevoegd tot verdediging van zijn belangen op te treden.